GWARANCJA JAKOŚCI OMNIRES

Podstawową zasadą polityki OMNIRES jest tworzenie produktów o najwyższej jakości. Zanim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży, jest poddawany licznym kontrolom obejmującym wiele tysięcy cykli obsługi. W zależności od wymogów, prowadzone testy dotyczą funkcjonalności, trwałości oraz wytrzymałości i jakości zastosowanych materiałów. Badania te dają nam pewność, że każdy produkt OMNIRES będzie funkcjonował bez zarzutu i pozwalają na objęcie produktów długoletnim okresem gwarancyjnym.

 

Warunki Gwarancji

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami gwarancji marki OMNIRES.

 

Kwestie ogólne

OMNIRES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa (dalej: Gwarant lub OMNIRES), udziela gwarancji na Produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego dotyczących w szczególności odpowiedzialności za Produkt, czy przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja jest udzielana końcowym użytkownikom Produktów, zwanym dalej Konsumentami, tj. podmiotom, które nabyły Produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb; nie nabyły Produktu w celu dalszej odsprzedaży, na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej.

 

Deklaracja gwarancji

 • Gwarant potwierdza zgodność Produktów z oznakowaniem oraz przeznaczeniem, pod warunkiem, że ich montaż i użytkowanie, w tym regularna konserwacja i pielęgnacja Produktu, są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w instrukcji montażu (dalej: Instrukcja), przekazanej Konsumentowi wraz z Produktem oraz dostępnej na stronie internetowej Gwaranta, tj. www.omnires.com. Gwarant odpowiada za wady Produktów ujawnione w trakcie ich odbioru (przed montażem) lub w trakcie używania Produktów, a będące skutkiem błędów produkcyjnych, konstrukcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do ich produkcji.
   
 • Konsument jest zobowiązany sprawdzić kompletność Produktu oraz brak uszkodzeń i widocznych wad Produktu w momencie jego odbioru, przed montażem. W przypadku Produktu do zabudowy (jak baterie i stelaże podtynkowe, obudowane wanny i brodziki, itp.) również nieprawidłowości w działaniu Produktu muszą być zgłoszone przed jego zabudowaniem. Jeśli uszkodzenia i wady Produktu zostały stwierdzone po jego zabudowaniu, z wyłączeniem wad ukrytych, to Konsument ponosi koszty montażu i demontażu Produktu (np. koszty spowodowane wykuciem płytek).
   
 • Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia innego wyposażenia; Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z naprawą lub wymianą takiego wyposażenia. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do Produktu (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Konsumenta i na jego koszt.
   
 • Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Kolor Produktów z tej samej kolekcji może się nieznacznie różnić i występować w zbliżonych odcieniach, co nie stanowi wady Produktu, a wynika z normalnego procesu produkcji.

 

Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia zakupu Produktu przez Konsumenta. 

Produkty objęte ochroną gwarancyjną:

a. Baterie łazienkowe i kuchenne: 10-letnia ochrona gwarancyjna na szczelność korpusu (elementy odlewne lub kute) oraz na powłokę ze stali nierdzewnej; 5-letnia ochrona gwarancyjna na bezawaryjną pracę głowic w bateriach jedno- i dwuuchwytowych oraz na powłoki w kolorach: chrom, złoty (PVD), złoty szczotkowany (PVD), miedź (PVD), miedź szczotkowana (PVD), antracyt (PVD), nikiel (PVD); 2-letnia ochrona gwarancyjna na pozostałe powłoki z oferty oraz na bezawaryjną pracę głowic termostatycznych; gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, jak perlatory, przełączniki natrysku, filtry, zawory zwrotne, itp.; gwarancja nie obejmuje również innych produktów sprzedawanych w zestawie z baterią: jak węże, przyłącza, rączki prysznicowe, deszczownice, dysze, itp.

b. Kabiny prysznicowe, w tym ścianki prysznicowe i parawany: 5-letnia ochrona gwarancyjna obejmująca wady powstałe w procesie produkcyjnym; gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych jak elementy jezdne, uszczelki i zawiasy.

c. Brodziki kompozytowe i akrylowe: 15-letnia ochrona gwarancyjna dla kolekcji STONE, MERTON i BROOKLYN oraz 10-letnia ochrona gwarancyjna dla kolekcji CAMDEN i RIVERSIDE na wytrzymałość Produktu na nacisk zgodny z normą PN-EN 14527+A1:2012; 5-letnia ochrona gwarancyjna dla kolekcji INVEST PROJECT na wytrzymałość obudowy Produktu na nacisk; dodatkowo, dla wszystkich brodzików z oferty 5-letnia ochrona gwarancyjna na zachowanie i stałość barwy płyty akrylowej.

d. Wanny i umywalki M+: 5-letnia ochrona gwarancyjna obejmująca wady powstałe w procesie produkcyjnym; gwarancja nie obejmuje późniejszych zmian, głównie wszelkiego rodzaju zmian zachodzących w warstwie powierzchniowej oraz pęcherzyków powietrza na spodzie Produktów.

e. Ceramika: 5-letnia ochrona gwarancyjna na zachowanie barwy szkliwa, niewystępowanie powierzchniowego pękania szkliwa oraz na zachowanie wymiarów Produktu w określonych normami granicach tolerancji; gwarancja nie obejmuje części wytworzonych z innych materiałów, jak deski toaletowe z duroplastu.

f. Stelaże podtynkowe (przy współpracy z firmą SANIT): 10-letnia ochrona gwarancyjna na ramę stelaża podtynkowego i elementy montażowe; pozostałe elementy składowe objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną na szczelność zbiorników spłukujących; 3-letnią ochroną gwarancyjną na przyciski spłukujące; 2-letnią ochroną gwarancyjną na systemy spłukiwania do WC oraz na części zamienne mechanizmu napełniania i spłukiwania; gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy Produkty zostały zainstalowane zgodnie z instrukcjami, podręcznikami montażu i sztuką budowlaną przez profesjonalną firmę instalatorską; dla realizacji roszczenia gwarancyjnego niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego fakt montażu urządzenia opieczętowany i z podpisem wykonania usługi.

 

Zgłoszenie reklamacji

Przed zgłoszeniem reklamacji, Konsument zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie powstała w skutek nieodpowiedniego transportu czy przechowywania, a także niezgodnych z Instrukcją: montażu, używania, konserwacji, czy pielęgnacji.

Wszelkie wady Produktu powstałe w okresie gwarancji Konsument powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej Gwaranta, tj. www.omnires.com/serwis, lub w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u którego Produkt był zakupiony przez Konsumenta.

Konsument jest zobowiązany zgłosić wykryte wady Produktu niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od ujawnienia wady, pod rygorem utraty praw z Gwarancji. W zgłoszeniu należy wskazać dane kontaktowe Konsumenta, miejsce montażu Produktu, szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Wraz ze zgłoszeniem wady należy załączyć czytelny dowód zakupu Produktu. Konsument, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego Produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny wadliwego Produktu zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy Produkt został zamontowany, lub w Punkcie Serwisowym OMNIRES.

 

Świadczenia gwarancyjne

OMNIRES rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant, wedle własnego wyboru, może: (1) naprawić wadliwy Produkt, (2) dokonać jego wymiany lub (3) wyrazić zgodę na zwrot ceny nabycia Produktu przez sprzedawcę, który sprzedał wadliwy Produkt Konsumentowi.

 • O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego Produktu, zastrzega on sobie możliwość wyboru miejsca naprawy: w miejscu zainstalowania Produktu poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Gwaranta lub bezpośrednio w Punkcie Serwisowym OMNIRES. W przypadku, gdy OMNIRES zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę Produktu. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia reklamowanego Produktu; brak udostępnienia Produktu do weryfikacji może stanowić podstawę odrzucenia roszczenia reklamacyjnego. W przypadku naprawy w Punkcie Serwisowym OMNIRES, na koszt Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu, Konsument powinien dostarczyć Produkt we wskazane miejsce, odpowiednio zabezpieczając go na czas transportu. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu Produktu z Instrukcją i wada Produktu wynika z niezgodnego z Instrukcją montażu, roszczenie z tytułu gwarancji wygasa. Jeśli wada Produktu nie wynika z niezgodnego z Instrukcją montażu, ale w związku z nieprawidłowym montażem powstaną dodatkowe koszty demontażu Produktu, koszty te pokrywa Konsument. W takim przypadku, przed podjęciem prac na koszt Konsumenta, Konsument zostanie poinformowany o ich koszcie i prace zostaną podjęte tylko po uzyskaniu jego zgody na ich pokrycie.
   
 • O ile Gwarant zdecyduje o wymianie Produktu na produkt wolny od wad, wadliwy Produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany Produkt nie jest już produkowany, to OMNIRES zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do Produktu wadliwego. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela OMNIRES. Wskutek wymiany Produktu lub jego części, elementy wymienione przechodzą̨ na własność Gwaranta.
   
 • O ile Gwarant zdecyduje o zwrocie ceny nabycia wadliwego Produktu przez sprzedawcę, który sprzedał wadliwy Produkt Konsumentowi, Konsument jest zobowiązany dokonać fizycznego zwrotu wadliwego Produktu do miejsca wskazanego przez OMNIRES.

Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby, które nie są autoryzowanymi serwisantami Gwaranta lub zastosowano części innego producenta. 

 

Warunki i wykluczenia

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:

 1. Naturalnego zużycia części eksploatacyjnych, podlegających okresowej wymianie w Produktach danego rodzaju, np.:
   
  • w przypadku baterii łazienkowych i kuchennych są to: perlatory, przełączniki natrysku, filtry, zawory zwrotne, itp.;
  • w przypadku kabin prysznicowych są to: elementy jezdne, uszczelki i zawiasy, itp.;
  • w przypadku brodzików są to: maskownice odpływu, kratki ściekowe dołączone do zestawu, itp.; 
    
 2. Wad i uszkodzeń spowodowanych wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody czy uszkodzeń spowodowanych przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej (uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych, itp.);
   
 3. Uszkodzeń mechanicznych Produktu spowodowanych przez użytkownika Produktu lub osoby trzecie (zarysowania, zabrudzenia, obicia, itp.);
   
 4. Uszkodzeń powierzchni i powłok Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z zasadami określonymi w Instrukcji pielęgnacji Produktu (w szczególności w związku z użyciem do czyszczenia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, jak gąbki i środki szorujące, środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki lub kwasy – jak preparaty do usuwania osadów wapiennych, kwasu octowego i octu spożywczego – a także innych środków nieprzeznaczonych do pielęgnacji grupy produktów, do których należy Produkt, np. silnych zasad i detergentów);
   
 5. Wad Produktu powstałych w wyniku używania, konserwacji i pielęgnacji Produktu niezgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji;
   
 6. Wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z Instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem, jak również powstałych na skutek montażu dokonanego przy użyciu sprzętu lub materiałów niezgodnych z Instrukcją; 
   
 7. Ingerencji w Produkt (naprawy, przeróbki) dokonanej przez osoby, które nie są autoryzowanymi serwisantami Gwaranta, lub zastosowaniu nieoryginalnych części;
   
 8. Uszkodzeń mechanicznych lub wad Produktu powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania Produktu przez Konsumenta;
   
 9. Wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia Produktu na czas prowadzenia przez Konsumenta prac budowlanych (w szczególności w wyniku stosowania niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.); 
   
 10. Wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu Produktu lub nie mają wpływu na jego wartość użytkową;
   
 11. Niewielkich odchyleń Produktu od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową Produktu (np. w przypadku wyrobów ceramicznych);
   
 12. Wad powstałych w wyniku spadków temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, w którym Produkt zamontowano lub montażu Produktu na zewnątrz jakiegokolwiek obiektu budowlanego;
   
 13. Wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych;
   
 14. Zakupu Produktu:

   

  • niepełnowartościowego;
  • ekspozycyjnego;
  • po obniżonej cenie, czyli Produktu, który posiadał wady ze względu na które obniżono cenę, o czym Konsument wiedział i na które wyraził zgodę.

 

Warunki gwarancji obowiązują od 1 lipca 2020 r.

 

 Warunki gwarancji