GWARANCJA JAKOŚCI

Naszą misją w OMNIRES jest tworzenie produktów wysokiej jakości. Zanim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży, jest poddawany licznym kontrolom jakości obejmującym wiele tysięcy cykli obsługi; prowadzone testy dotyczą zarówno funkcjonalności, jak i trwałości oraz wytrzymałości zastosowanych materiałów. Wierzymy, że zakupiony produkt z naszej oferty będzie niezawodnie służył przez długi okres czasu. Nasz zespół specjalistów służy pomocą, udzielając wsparcia technicznego w ramach niniejszej gwarancji oraz za opłatą po upływie okresu gwarancyjnego. Jeśli jest to możliwe, doradzamy również jak naprawić produkt, na przykład wymieniając tylko zużytą część, tak by nie generować dodatkowych kosztów oraz świadomie dbać o środowisko.

 

Warunki Gwarancji

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Gwarancji oraz o użytkowanie Produktu zgodne z przeznaczeniem i postępowanie zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji, opisanymi w Instrukcji montażu i konserwacji załączonej do Produktu. Znajomość i stosowanie zasad określonych w Warunkach Gwarancji oraz Instrukcji montażu i konserwacji, jest podstawą jego niezawodnego i długotrwałego funkcjonowania.

 

Kwestie ogólne

OMNIRES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa (dalej: Gwarant lub OMNIRES), udziela gwarancji na Produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, dotyczących w szczególności odpowiedzialności za Produkt czy przepisów o odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową Produktów, niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja jest udzielana końcowym użytkownikom Produktów, zwanych dalej Konsumentami, tj. podmiotom, które nabyły Produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb; nie nabyły Produktu w celu dalszej odsprzedaży, na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej.

 

Deklaracja gwarancji

Gwarant potwierdza zgodność Produktów z oznakowaniem oraz przeznaczeniem, pod warunkiem, że ich montaż i użytkowanie, w tym regularna konserwacja i pielęgnacja Produktu, są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu i konserwacji (dalej: Instrukcja), przekazanej Konsumentowi wraz z Produktem oraz dostępnej na stronie internetowej Gwaranta, tj. www.omnires.com. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe lub wykonawcze powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, w momencie jego wydania Konsumentowi, ujawnione w okresie gwarancji. Z tytułu gwarancji Konsument uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Konsument jest zobowiązany sprawdzić kompletność Produktu oraz brak uszkodzeń i widocznych wad Produktu w momencie jego odbioru, przed montażem. Jeśli uszkodzenia i wady Produktu zostały stwierdzone po jego zabudowaniu, z wyłączeniem wad ukrytych, to Konsument ponosi koszty montażu i demontażu Produktu (np. koszty spowodowane wykuciem płytek).

Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia innego wyposażenia; Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z naprawą lub wymianą takiego wyposażenia. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do Produktu (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Konsumenta i na jego koszt.

Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Kolor Produktów z tej samej kolekcji może się nieznacznie różnić i występować w zbliżonych odcieniach, co nie stanowi wady Produktu, a wynika z normalnego procesu produkcji.

 

Okres gwarancyjny

Produkty OMNIRES objęte są następującą ochroną gwarancyjną:

 • Armatura łazienkowa i kuchenna: 10 lat na szczelność odlewu korpusu oraz 5 lat na pozostałe elementy (2 lata: głowice termostatyczne, osprzęt prysznicowo-wannowy, syfony, korki oraz powłoki niechromowe stworzone w technologii innej niż PVD);
 • Akcesoria łazienkowe: 5 lat (powłoki niechromowe stworzone w technologii innej niż PVD: 2 lata);
 • Wanny i umywalki M+: 5 lat;
 • Ceramika: 5 lat (deski toaletowe: 2 lata);
 • Stelaże podtynkowe OMNIRES x SANIT: 5 lat (systemy spłukiwania wody i przyciski toaletowe: 2 lata);
 • Kabiny prysznicowe i parawany: 5 lat;
 • Brodziki: 5 lat.

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia zakupu Produktu przez Konsumenta widocznego na dowodzie zakupu.

 

Zgłoszenie reklamacji

Przed zgłoszeniem reklamacji, Konsument zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie powstała w skutek nieodpowiedniego transportu czy przechowywania, a także niezgodnych z Instrukcją: montażu, używania, konserwacji czy pielęgnacji.

Wszelkie wady Produktu powstałe w okresie gwarancji Konsument powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej Gwaranta, tj. https://omnires.com/pl/kontakt/#wsparcie lub w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u którego Produkt był zakupiony przez Konsumenta.

Konsument jest zobowiązany zgłosić wykryte wady Produktu niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od ujawnienia wady. W zgłoszeniu należy wskazać dane kontaktowe Konsumenta, miejsce montażu Produktu, szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile wymaga tego sytuacja. Wraz ze zgłoszeniem wady należy załączyć dokument potwierdzenia okoliczności zakupu Produktu (np. przedstawienie paragonu, faktury, itd.). Zgłaszając reklamację Konsument nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego Produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny wadliwego Produktu zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy Produkt został zamontowany lub w Punkcie Serwisowym OMNIRES.

 

Świadczenia gwarancyjne

OMNIRES rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant, wedle własnego wyboru, może: (1) naprawić wadliwy Produkt, (2) dokonać jego wymiany lub (3) wyrazić zgodę na zwrot ceny nabycia Produktu przez sprzedawcę, który sprzedał wadliwy Produkt Konsumentowi.

 • O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego Produktu, zastrzega on sobie możliwość wyboru miejsca naprawy: w miejscu zainstalowania Produktu poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Gwaranta lub bezpośrednio w Punkcie Serwisowym OMNIRES. W przypadku gdy OMNIRES zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę Produktu. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia reklamowanego Produktu; brak udostępnienia Produktu do weryfikacji może stanowić podstawę odrzucenia roszczenia reklamacyjnego. W przypadku naprawy w Punkcie Serwisowym OMNIRES, na koszt Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu, Konsument powinien dostarczyć Produkt we wskazane miejsce, odpowiednio zabezpieczając go na czas transportu. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu Produktu z Instrukcją i wada Produktu wynika z niezgodnego z Instrukcją montażu, roszczenie z tytułu gwarancji wygasa. Jeśli wada Produktu nie wynika z niezgodnego z Instrukcją montażu, ale w związku z nieprawidłowym montażem powstaną dodatkowe koszty demontażu Produktu, koszty te pokrywa Konsument. W takim przypadku, przed podjęciem prac na koszt Konsumenta, Konsument zostanie poinformowany o ich koszcie i prace zostaną podjęte tylko po uzyskaniu jego zgody na ich pokrycie.
   
 • O ile Gwarant zdecyduje o wymianie Produktu na produkt wolny od wad, wadliwy Produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany Produkt nie jest już produkowany, to OMNIRES zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do Produktu wadliwego. O ile nie uzgodniono inaczej, Konsument jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela OMNIRES. Wskutek wymiany Produktu lub jego części, elementy wymienione przechodzą̨ na własność Gwaranta.
   
 • O ile Gwarant zdecyduje o zwrocie ceny nabycia wadliwego Produktu przez sprzedawcę, który sprzedał wadliwy Produkt Konsumentowi, Konsument jest zobowiązany dokonać fizycznego zwrotu wadliwego Produktu do miejsca wskazanego przez OMNIRES.

Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby, które nie są autoryzowanymi serwisantami Gwaranta lub zastosowano części innego producenta. 

 

Warunki i wykluczenia

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:

 1. Naturalnego zużycia części eksploatacyjnych, podlegających okresowej wymianie w Produktach danego rodzaju, np.:
 • w przypadku baterii łazienkowych i kuchennych są to: perlatory, przełączniki natrysku, filtry, zawory zwrotne, itp.;
 • w przypadku kabin prysznicowych są to: elementy jezdne, uszczelki i zawiasy, itp.;
 • w przypadku brodzików są to: maskownice odpływu, kratki ściekowe dołączone do zestawu, itp.; 
 • w przypadku akcesoriów: końcówki szczotek WC.
   
 1. Uszkodzeń spowodowanych wytrącaniem się osadów oraz zanieczyszczeń z użytkowanej wody lub sieci wodociągowej.
   
 2. Uszkodzeń mechanicznych Produktu spowodowanych przez użytkownika Produktu lub osoby trzecie (zarysowania, zabrudzenia, obicia, itp.).
   
 3. Uszkodzeń powierzchni i powłok Produktu powstałych w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z zasadami określonymi w Instrukcji montażu i konserwacji (w szczególności wynikające z użycia do czyszczenia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, jak gąbki i środki szorujące, środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki lub kwasy – jak preparaty do usuwania osadów wapiennych, kwasu octowego i octu spożywczego – a także innych środków nieprzeznaczonych do pielęgnacji grupy produktów, do których należy Produkt, np. silnych zasad i detergentów).
   
 4. Wad Produktu powstałych w wyniku używania, konserwacji i pielęgnacji Produktu niezgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji.
   
 5. Wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z Instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem, jak również powstałych na skutek montażu dokonanego przy użyciu sprzętu lub materiałów niezgodnych z Instrukcją. 
   
 6. Ingerencji w Produkt (naprawy, przeróbki) dokonanej przez osoby, które nie są autoryzowanymi serwisantami Gwaranta, lub zastosowaniu nieoryginalnych części.
   
 7. Uszkodzeń mechanicznych lub wad Produktu powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania Produktu przez Konsumenta.
   
 8. Wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia Produktu na czas prowadzenia przez Konsumenta prac budowlanych (w szczególności w wyniku stosowania niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.). 
   
 9. Wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu Produktu lub nie mają wpływu na jego wartość użytkową (np.: pęcherzyków powietrza na spodzie Produktów).
   
 10. Niewielkich odchyleń Produktu od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową Produktu (np. w przypadku wyrobów ceramicznych).
   
 11. Wad powstałych w wyniku spadków temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, w którym Produkt zamontowano lub montażu Produktu na zewnątrz jakiegokolwiek obiektu budowlanego.
   
 12. Wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
   
 13. Zakupu Produktu:
 • niepełnowartościowego;
 • ekspozycyjnego;
 • po obniżonej cenie, czyli Produktu, który posiadał wady ze względu na które obniżono cenę, o czym Konsument wiedział i na które wyraził zgodę.

 

Warunki gwarancji obowiązują od 06.02.2023 roku.

 Warunki gwarancji