NOTA PRAWNA

Niniejsza nota prawna zawiera warunki dotyczące dostępu do strony internetowej www.omnires.com (zwanej dalej strona internetowa lub strona), korzystania z niej, a także obowiązujących zasad. 

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, która wejdzie na stronę internetową www.omnires.com w jakimkolwiek celu, w tym w celu zapoznania się z produktami i usługami oferowanymi przez OMNIRES, zamieszonymi na stronie internetowej.

 

Warunki korzystania ze strony internetowej

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację warunków jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych warunków, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i jest obsługiwana przez OMNIRES sp. z o.o., ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa (zwanej dalej OMNIRES) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088578, kapitał zakładowy w wysokości 750 000,00 zł.

 

Prawa autorskie

OMNIRES posiada prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej (w tym patenty, wzory użytkowe) do utworów lub innych materiałów umieszczonych na stronie. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem. Zabronione jest wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody OMNIRES wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Odpowiedzialność

OMNIRES dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na stronie internetowej były najbardziej aktualne i dokładne. Jednakże dane zawarte na stronie, w szczególności dotyczące produktów lub usług oferowanych przez OMNIRES mają charakter poglądowy i mogą być niekompletne, nie mają też charakteru oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. OMNIRES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, za bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani za inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

OMNIRES, w miarę możliwości, na bieżąco aktualizuje informacje podawane na niniejszej stronie internetowej, nie udziela jednak gwarancji, że wszystkie informacje i materiały są dokładne, aktualne i wyczerpujące. Użytkownik nie ma prawa – bez zgody OMNIRES wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – kopiować treści umieszczonych na niniejszej stronie internetowej w jakichkolwiek celach. Jakiekolwiek wprowadzanie przez użytkownika zmian i dalsze powielanie treści zawartych na stronie są zabronione.

Prezentowane na stronie internetowej ceny są cenami katalogowymi brutto i mogą różnić się od cen tych produktów stosowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej.

 

Obce treści

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. OMNIRES nie jest odpowiedzialny za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika.

 

Zmiana warunków

OMNIRES zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.