REGULAMIN SRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH PRODUKTÓW OMNIRES

Sklep internetowy OMNIRES działający pod adresem www.omnires.com jest prowadzony przez OMNIRES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kleszczowej 18, 02-485 Warszawa, NIP 5222626866, REGON 017422498, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088578. Kapitał zakładowy Spółki 750.000 zł.

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Klientów części zamiennych w Sklepie Internetowym OMNIRES, w tym warunki i zasady zawierania Umów Sprzedaży, prawa i obowiązki Kupującego oraz Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży, a także zasady i warunki rejestracji oraz korzystania z indywidualnego konta Klienta. 
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
  1. Sprzedawca lub OMNIRES - OMNIRES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kleszczowej 18, 02-485 Warszawa, NIP 5222626866, REGON 017422498, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088578; 
  2. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez OMNIRES pod adresem www.omnires.com, posiadająca szereg funkcjonalności dla Klientów;
  3. Sklep Internetowy – jedna z funkcjonalności Strony internetowej, umożliwiająca Klientom zawarcie Umowy Sprzedaży i zakup Części Zamiennych;
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży;
  5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającego z wpisu tej osoby do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy wykorzystaniu środków komunikacji, to jest funkcjonalności Sklepu Internetowego znajdującej się na Stronie internetowej, na podstawie której Sprzedawca sprzedaje Klientowi a Klient kupuje od Sprzedawcy Części Zamienne za cenę ustaloną w treści umowy;
  8. Części Zamienne – elementy produktów sprzedawanych przez OMNIRES w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczone do zainstalowania w produkcie OMNIRES w celu zastąpienia tożsamej części uprzednio zainstalowanej w danym produkcie OMNIRES, dostępne do kupienia poprzez Sklep Internetowy;
  9. Konto – indywidualne konto Klienta zarejestrowane na Stronie internetowej, posiadające indywidualną nazwę (login) oraz hasło, nadane przez Klienta będącego jego posiadaczem, umożliwiające zakupy Części Zamiennych oraz korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych dla jego posiadacza;  
 3. Regulamin jest regulaminem wprowadzonym przez OMNIRES stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Informacje o Częściach Zamiennych znajdujące się na Stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym nie są ofertą, a stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. OMNIRES zapewnia, że wszystkie Części Zamienne, które Klient ma możliwość zakupienia poprzez Sklep Internetowy są nowe, nie posiadają wad fizycznych ani prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku. W przypadku Części Zamiennych, których dopuszczenie do obrotu wymaga uprzedniego uzyskania stosownych atestów lub certyfikatów, OMNIRES zapewnia, że Części Zamienne, możliwe do zakupienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, posiadają stosowne certyfikaty lub atesty.
 6. Zdjęcia Części Zamiennych umieszczone na Stronie internetowej, w tym w Sklepie Internetowym, mają charakter przykładowy i poglądowy, pozwalający Klientowi zaznajomić się z wyglądem Części Zamiennych.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupu Części Zamiennych, wymagane jest posiadanie:
  1. komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet; 
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail);
  3. przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript;
  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe przy wykorzystaniu jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Apple Safari, Microsoft Edge. 

 

§ 2
Konto Klienta
Rejestracja Konta

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klientów jest możliwe bez konieczności uprzedniej rejestracji Konta na Stronie internetowej, co oznacza, że Klient może wedle swego wyboru dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym jako Klient zarejestrowany, za pośrednictwem Konta albo poprzez złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji Konta.  
 2. W celu dokonania rejestracji Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej. Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza dane wprowadzone do formularza oraz zgody wyrażone w procesie rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” lub innego przycisku o analogicznym znaczeniu. 
 3. Warunkiem rejestracji Konta jest podanie danych oznaczonych jako pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku w formularzu rejestracyjnym. 
 4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 6, Klient otrzyma na swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość wygenerowaną przez Stronę internetową, wskazującą sposób potwierdzenia rejestracji Konta przez Klienta. 
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta rejestracji, zgodnie ze sposobem wskazanym w e-mailu, o którym mowa w ust. 4, zawarta zostaje Umowa na prowadzenie Konta.  
 6. Klient ma obowiązek podczas procedury rejestracji podać prawdziwe dane, w tym dane kontaktowe.  
 7. Klient ma obowiązek: 
  1. korzystania z Konta wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, w tym w celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym oraz korzystania z innych funkcjonalności przypisanych do Konta, określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie w celach, dla których te funkcjonalności zostały ustanowione; 
  2. powstrzymania się od podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin, przepisy prawa albo prawa osób trzecich, w tym w szczególności do powstrzymania się od działań, które bezprawnie ingerowałyby w treści zamieszone przez OMNIRES na Stronie internetowej; 
  3. korzystania z Konta wyłącznie w zakresie własnego użytku lub własnej działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym do nieudostępniania Konta albo danych umożliwiających korzystanie z Konta (login, hasło) osobom trzecim; 
  4. podjęcia we własnym zakresie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia posiadanych danych dostępu do Konta (login, hasło) przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby trzecie.  
 8. Sprzedawca może zablokować Konto danego Klienta, jeżeli Klient podczas rejestracji podał nieprawdziwe dane albo gdy wykorzystuje on Konto niezgodnie z jego przeznaczeniem, rażąco naruszając postanowienia Regulaminu albo przepisy prawa. Zablokowanie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy na prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym. 
 9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu usunięcia Konta Klient wysyła stosowną dyspozycję zamknięcia Konta do OMNIRES drogą e-mail na adres [email protected]. OMNIRES dokonuje usunięcia Konta zgodnie z dyspozycją Klienta.  

 

§ 3
Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zakup Części Zamiennych w Sklepie Internetowym możliwy jest po zalogowaniu na Konto, zarejestrowane zgodnie z procedurą określoną w § 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 2. Klienci mogą dokonać zakupu Części Zamiennych bez konieczności logowania się na Konto, to jest również bez konieczności wcześniejszej rejestracji Konta. W takim przypadku warunkiem koniecznym rozpoczęcia procedury zakupu Części Zamiennych jest wypełnienie formularza zakupów bez rejestracji i bez logowania, umieszczonego na Stronie internetowej. Do formularza zakupów postanowienia § 2 ust. 3 i 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
 3. Po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2 – po prawidłowym wypełnieniu formularza zakupów bez rejestracji i bez logowania, Klient może wybrać Części Zamienne, które w dacie składania Zamówienia są zamieszczone na Stronie internetowej, lub wpisać nazwę Części Zamiennych, które chce kupić, w polu tekstowym oraz ilość Części Zamiennych, którą chce kupić.  
 4. Po wyborze Części Zamiennych, które Klient chce zakupić albo po wpisaniu ich nazwy w polu tekstowym wraz z podaniem ilości, Klient wysyła do Sprzedającego zapytanie, w którym wskazuje jakiego rodzaju Części Zamienne oraz w jakiej ilości chce kupić od Sprzedającego. Zapytanie składane jest poprzez funkcjonalność Strony Internetowej dostępną dla każdego Klienta, który chce zakupić Części Zamienne.  
 5. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta zapytania, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta ofertę zgodną z zapytaniem Klienta, obejmującą: 
  1. rodzaj i ilość Części Zamiennych zgodną z zapytaniem Klienta; 
  2. jednostkową cenę brutto za każdą cześć zamienną oraz łączną cenę brutto za Części Zamienne zawarte w ofercie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy; 
  3. czas dostawy Części Zamiennych. 
 6. W przypadku czasowej niedostępności Części Zamiennych Sprzedawca informuje o tym Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 5.  
 7. Z zastrzeżeniem ust. 6, po otrzymaniu oferty od Sprzedawcy Klient może zaakceptować ofertę lub ją odrzucić. Akceptacja oferty następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję” lub przycisku o analogicznej nazwie, z zastrzeżeniem ust. 8. 
 8. W ramach procedury akceptacji oferty Sprzedającego, przed jej ostateczną akceptacją, Klient, poprzez wypełnienie odpowiednich pól w ramach oferty przesłanej przez Sprzedawcę: 
  1. dokonuje wyboru formy płatności za Części Zamienne; 
  2. wskazuje adres dostawy Części Zamiennych. 
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztu dostawy, w wysokości zgodnej z wybraną opcją dostawy, wraz z zapłatą ceny za Części Zamienne. 
 10. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 8, i dokonaniu akceptacji zgodnie z treścią ust. 7, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa Sprzedaży o treści zgodnej z treścią oferty Sprzedawcy, warunkami określonymi przez Klienta, o których mowa w ust. 8 oraz niniejszym Regulaminem.   

 

§ 4
Płatności

 1. Ceny Części Zamiennych są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają wszystkie składniki cenotwórcze, w tym podatek VAT.  
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za Części Zamienne zakupione na podstawie Umowy Sprzedaży.  
 3. Klient ma możliwość zapłaty za zakupione Części Zamienne: 
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;   
  2. lub za pomocą płatności on-line, to jest za pomocą systemu Przelewy 24. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności, o której mowa w ust. 3 lit. a) Regulaminu Klient otrzymuje od OMNIRES na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który zobowiązany jest wpłacić całą cenę zakupu Części Zamiennych nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 5. Brak zapłaty całej ceny za Części Zamienne w terminie określonym w ust. 4 uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po bezskutecznym upływie tego terminu.  
 6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności, o której mowa w ust. 3 lit. b) Regulaminu, Klient dokonuje płatności online, obsługiwanej przez PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.  
 7. W przypadku każdej z wyżej wymienionych metod płatności Sprzedawca rozpocznie realizację Umowy Sprzedaży, to jest kompletowanie Części Zamiennych zakupionych przez Klienta i przygotowywanie ich do wysyłki, dopiero po otrzymaniu całej ceny sprzedaży Części Zamiennych od Klienta, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust 3. lit. b) – po otrzymaniu od instytucji płatniczej, to jest PayPro S.A, potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności. 
 8. Z uwagi na treść ust. 7, w celu uniknięcia wątpliwości, termin dostawy Części Zamiennych jest liczony od dnia: 
  1. zapłaty przez Klienta całej ceny za Części Zamienne – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego albo 
  2. otrzymania przez Sprzedającego informacji, o której mowa w ust. 7 – w razie dokonania zapłaty poprzez płatności on-line.  

 

§ 5
Dostawa

 1. Dostawy zakupionych Części Zamiennych realizowane są na adres wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 8 lit. c) Regulaminu. Klient może wskazać adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OMNIRES zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, w sytuacji wyboru adresu dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej, będącej usługodawcą dla Omnires zgodnie z § 3 ust. 8 lit. b) Regulaminu.  
 3. Termin dostawy wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę całej kwoty za Części Zamienne albo od daty otrzymania od instytucji płatniczej, to jest PayPro S.A, potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności. 
 4. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, dokonać sprawdzenia ilościowego Części Zamiennych oraz zbadać stan Części Zamiennych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki w stosunku do Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować o tym kuriera oraz spisać protokół szkody określający wady – ilościowe lub jakościowe – dostarczanych Części Zamiennych.   

 

§ 6
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy indywidualnemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny odstąpienia.    
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny, którzy zawarli Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostawy Części Zamiennych, a jeżeli Części Zamienne dostarczane są partiami – od dnia dostarczenia ostatniej partii. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.  
 3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny, w celu realizacji prawa odstąpienia mogą skorzystać z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę: formularz zwrotu do pobrania, poprzez wypełnienie formularza i podpisanie go oraz wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].   
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie są zobowiązani korzystać z formularza, o którym mowa w ust. 3. Dla realizacji prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie Sprzedawcy oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected], z którego treści w sposób jednoznaczny wynikać będzie wola składającego oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.  
 5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.  
 6. W razie skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowa Sprzedaży uznawana jest za niezawartą.  
 7. Odstępujący od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek zwrócić Części Zamienne Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Części Zamienne. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Części Zamiennych przed jego upływem. 
 8. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Części Zamiennych Sprzedawcy.  
 9. Z chwilą odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego od Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić odstępującemu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Części Zamiennych, z zastrzeżeniem ust. 10. 
 10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wybrał sposób dostarczenia Części Zamiennych inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy, ponad kwotę najtańszego sposoby dostawy. 
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył odstępujący od Umowy Sprzedaży, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Części Zamiennych z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Części Zamiennych bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).  
 2. Sprzedawca, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, udziela gwarancji na Części Zamienne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego na okres dwóch lat od daty dostawy Części Zamiennych.  
 3. Klient nie będący Konsumentem lub nie będący Przedsiębiorcą indywidualnym zobowiązany jest do zbadania Części Zamiennych w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, celem zweryfikowania zgodności otrzymanych Części Zamiennych z Umową Sprzedaży, to jest kompletności zamówienia oraz jakości Części Zamiennych oraz do zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.  
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Części Zamiennych Klientowi.  
 5. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Części Zamiennych przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, z chwilą ich powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem ich dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą indywidualnym. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem ani Przedsiębiorcą indywidualnym, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.   

 

§ 8
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Części Zamiennych lub ich niezgodności z Umową Sprzedaży należy kierować do Sprzedającego: 
  1. na adres e-mail: [email protected] lub 
  2. na adres biura OMNIRES al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn. 
 2. Klient, chcący złożyć reklamację, może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedającego.   
 3. W przypadku Klientów, którzy dokonali zakupu Części Zamiennych bez rejestracji Konta, mogą oni skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie internetowej (sekcja Wsparcie/Obsługa serwisowa). W przypadku Klientów posiadających Konto, mogą oni składać reklamacje poprzez funkcjonalność dostępną po zalogowaniu na Konto.   
 4. Zaleca się, aby w treści reklamacji Klient wskazał informacje dotyczące: 
  1. wad Części Zamiennych, których dotyczy reklamacja oraz daty wystąpienia lub zauważenia wady;  
  2. żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji, to jest czy Klient żąda naprawy Części Zamiennych, ich wymiany, obniżenia ceny lub też czy odstępuje od Umowy Sprzedaży; 
  3. danych kontaktowych, które mogą usprawnić komunikację z Klientem, jeżeli są to inne dane niż podane przy zawieraniu Umowy Sprzedaży.  
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.  

 

§ 9
Dodatkowe funkcjonalności – Newsletter

 1. OMNIRES udostępnia każdemu Klientowi możliwość subskrypcji newslettera. 
 2. Newsletter oznacza informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej OMNIRES, w tym w szczególności bieżące informacje na temat nowości w ofercie sprzedażowej OMNIRES, informacje o aktualnych i przyszłych promocjach oraz ofertach OMNIRES, to jest informacje stanowiące informację handlową, wysyłane periodycznie przez OMNIRES drogą elektroniczną. 
 3. Klient chcący otrzymywać newslettera powinien w odpowiedniej funkcjonalności na Stronie internetowej podać swój adres e-mail, na który wysyłany będzie newsletter, oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów otrzymywania newslettera. Wyrażenie tych zgód następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku.  
 4. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera.  

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej, z funkcjonalności Sklepu Internetowego. 
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.  
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
 4. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Klientów uregulowane są w dokumencie Polityka prywatności, którego treść zamieszczona jest na Stronie internetowej.  
 5. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży. Nowy Regulamin jest publikowany na Stronie internetowej.