CERAMIKA

Warunki Gwarancji

Omnires sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji na następujących warunkach:

 1. Okres gwarancji, liczony od daty zakupu: 5 lat na wyroby ceramiczne (gwarancja nie obejmuje części nieceramicznych, jak deski sedesowe z duroplastu).

 1. Gwarancja obejmuje zachowanie barwy szkliwa, niewystępowanie powierzchniowego pękania szkliwa, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami.
 1. Gwarant odpowiada za wady Produktu, wynikające z błędów produkcyjnych. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia produktu pod względem kompletności i braku widocznych wad lub uszkodzeń w momencie odbioru Produktu. W przypadku ujawnienia się możliwych do wykrycia wad Produkt nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji, a wady powinny być zgłoszone zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji.
 1. Gwarancją nie są objęte:

  1. Uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, a także powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji i pielęgnacji Produktu;
  2. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;
  3. Produkty, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż producent osoby;
  4. Uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej, a także uszkodzenia powstałe w wyniku osadzania się kamienia lub innego osadu;
  5. Mechaniczne uszkodzenia Produktu i wywołane nimi usterki;
  6. Uszkodzenia powstałe wskutek oddziaływania ujemnych temperatur na Produkt;
  7. Produkty sprzedawane po obniżonej cenie bądź poza wyborem;
  8. Części Produktu ścierające się i zużywające się w trakcie normalnej eksploatacji;
  9. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportowania lub przechowywania;
  10. Uszkodzenia Produktu powstałe w trakcie jego dostarczania przez Kupującego Punktowi Serwisowemu Omnires w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  11. Czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne, które powinny być wykonane przez użytkownika we własnym zakresie.
 1. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji:

  1. Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu lub do Punktu Serwisowego Omnires przez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na omnires.pl/serwis.
  2. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu Produktu.
  3. Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji powinien sprawdzić czy wada nie wynika ze sposobu montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji Produktu.
  4. Wady Produktu zgłoszone w okresie Gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji w przypadku jej uznania.
  5. Gwarant zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy usterki: w miejscu zainstalowania Produktu lub w Punkcie Serwisowym Omnires.
  6. Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych przez Serwis Omnires w miejscu zainstalowania Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do Produktu, umożliwiającego jego demontaż i montaż oraz naprawę.
  7. W ramach uznanej gwarancji, Gwarant ma obowiązek naprawić wadliwy Produkt, natomiast w przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe, dokonać wymiany Produktu na nowy i wolny od wad.
  8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia jej zakończenia.
 1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu Punktowi Serwisowemu Omnires, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Produktu u użytkownika – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Punktu Serwisowego Omnires do miejsca, w którym Produkt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie naprawy Produktu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 1. Niniejsza Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.
 1. Zasady użytkowania niezbędne do zachowania Gwarancji:

  • Produkt należy montować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdego sprzedawanego Produktu i dostępną na stronie omnires.pl.
  • Produktu nie należy poddawać działaniu wody o bardzo wysokiej temperaturze.
 1. Zalecenia dotyczące prawidłowej pielęgnacji ceramiki:

  • Powierzchnie ceramiczne należy regularnie czyścić wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą środków odkamieniających lub roztworu kwasku cytrynowego i wody; roztwór ten należy nanieść na Produkt na 10 minut, po czym obficie spłukać wodą.