BATERIE I SYSTEMY ŁAZIENKOWE / BATERIE KUCHENNE

Pobierz kartę gwarancyjną

 

Warunki Gwarancji

 1. Użyte w niniejszych Warunkach Gwarancji określenia będą miały następujące znaczenie:

  1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
  2. „Gwarant” oznacza Omnires sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa;
  3. „Uprawniony z Gwarancji”, także „Kupujący” - oznacza osobę, która nabyła Urządzenie od Sprzedawcy oraz każdego następnego właściciela Urządzenia posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji;
  4. „Urządzenie”, także „Produkt” - oznacza rzecz ruchomą, której nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz rzecz wolną od wad, którą Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Produktu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
  5. „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Produktu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
  6. „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji wraz z załączonym wykazem punktów serwisowych;
  7. „Punkt Serwisowy Omnires” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w wykazie załączonym do niniejszej Karty Gwarancyjnej;
  8. Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Urządzenia objętej Gwarancją wykonane przez Punkt Serwisowy Omnires na podstawie jednego zgłoszenia, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta w związku z tymi czynnościami. Określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Urządzenia przewidzianych w instrukcji obsługi, a także jego regulacją;
  9. „Istotna Naprawa” oznacza wymianę głównego korpusu Produktu.
 1. Niniejsza Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Gwarant udziela gwarancji na okres:

  • 10 lat na szczelność korpusu baterii (elementy odlewane lub kute);
  • 10 lat na powłokę ze stali nierdzewnej;
  • 5 lat na powłokę chromowaną oraz złotą PVD;
  • 5 lat na bezawaryjną pracę głowic w bateriach jedno- i dwuuchwytowych;
  • 2 lat na powłokę czarny mat, czarny półmat, brąz antyczny, miedź antyczna, białą w wykończeniu biały/chrom, inox PVD oraz nikiel PVD;
  • 2 lat na głowice termostatyczne, pod warunkiem montażu filtrów do każdej baterii;
  • pozostałe elementy baterii takie jak: przełączniki natrysku, węże, słuchawki prysznicowe, deszczownice, dysze boczne, wylewki, przyłącza kątowe, zestawy prysznicowe, zestawy mocujące, uszczelki objęte są gwarancją 12 miesięczną.

Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej i potwierdzonej dowodem zakupu.

 1. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
 2. Gwarancja nie obejmuje Produktów sprzedawanych po obniżonej cenie bądź poza wyborem.
 3. Warunkiem ważności Gwarancji na głowice jest założenie filtrów do każdej baterii.
 1. Gwarancją nie są objęte:

  1. uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, a także powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji Produktu;
  2. mechaniczne uszkodzenia Produktu i wywołane nimi usterki;
  3. uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej;
  4. produkty, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż producent osoby;
  5. części ścierające się i zużywające się Produktu w trakcie normalnej eksploatacji;
  6. uszkodzenia Produktu powstałe w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu Omnires w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia.
 1. Wady Produktu ujawnione w okresie Gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 1. Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu lub bezpośrednio do Punktu Serwisowego Omnires, lub przez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na omnires.com/serwis. Zgłoszenie powinno zawierać kopię dowodu zakupu, ważną Kartę Gwarancyjną, opis usterki oraz dane Uprawnionego z Gwarancji umożliwiające kontakt w celu usunięcia wady. Reklamowany towar można także wysłać pocztą na adres Punktu Serwisowego Omnires, z załączoną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu.
 1. Podstawą złożenia reklamacji przez klienta stanowi wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.
 1. Warunkiem realizacji uprawnień wynikających z Karty Gwarancyjnej jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej: nazwę i model Produktu, datę sprzedaży Produktu, nazwisko/nazwę nabywcy Produktu, nazwę/firmę Sprzedawcy, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych (jeżeli nie zostały one wpisane w momencie wydania Karty Gwarancyjnej nabywcy Produktu), na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu zakupu, który zawiera odwołanie się do typu oraz modelu Produktu.
 1. Kupujący traci wszelkie uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku:

  • przedłożenia Karty Gwarancyjnej niepodpisanej i nieopatrzonej pieczęcią firmową sprzedawcy oraz niezawierającej daty sprzedaży Produktu;
  • braku dowodu zakupu;
  • przedłożenia nieczytelnego dowody zakupu.
 1. Gwarant zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy usterki: w miejscu zainstalowania Produktu lub w Punkcie Serwisowym Omnires. W drugim przypadku Uprawniony z Gwarancji powinien dostarczyć (na koszt Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu) odpowiednio zabezpieczony na czas transportu Produkt we wskazane miejsce wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9 powyżej.
 1. Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych przez Punkt Serwisowy Omnires w miejscu zainstalowania baterii Uprawniony z Gwarancji musi zapewnić swobodny dostęp umożliwiający naprawę oraz demontaż i montaż baterii. Baterie powinny być zamontowane w taki sposób, aby był dostęp do wykonania napraw serwisowych. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do baterii (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych przez Uprawnionego z Gwarancji i na jego koszt.
 1. W ramach uznanej gwarancji Gwarant ma obowiązek naprawić wadliwe Urządzenie, natomiast w przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe, Gwarant może według swojego wyboru: dokonać wymiany Produktu na nowy i wolny od wad albo zwrócić Uprawnionemu z Gwarancji zapłaconą kwotę.
 1. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy Omnires będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 1. W przypadku, gdy w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Uprawnionemu z Gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał Istotnych Napraw Produktu objętego gwarancją, o których mowa w ust. 1 lit. i niniejszej Gwarancji, termin gwarancji jest liczony na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił tylko część Urządzenia regułę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
 1. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 17 powyżej, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia zawiadomienia przez Punkt Serwisowy Omnires o zakończeniu Naprawy Produktu.
 1. Pojęcie „Naprawy” nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonane przez Uprawnionego z Gwarancji we własnym zakresie.
 1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Urządzenia, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu Punktowi Serwisowemu Omnires, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Produktu u użytkownika – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Punktu Serwisowego Omnires do miejsca, w którym Produkt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Produktu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 1. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu.
 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.
 1. Instrukcja montażu i użytkowania baterii:

  1. Montaż baterii powinien być powierzony instalatorowi sanitarnemu lub hydraulikowi.
  2. Baterie należy montować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdego sprzedawanego Produktu.
  3. Baterie powinny być użytkowane przy ciśnieniu 1-6 Barów.
  4. Nie wolno wieszać na baterii ciężkich przedmiotów.
  5. Nie należy dopuszczać, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie została zamontowana bateria spadła poniżej 0°C; może to doprowadzić do jej pęknięcia.
  6. Aby uniknąć poparzeń najpierw należy odkręcać zimną wodę, a następnie gorącą; wyregulować temperaturę przed kąpielą oraz nie dotykać tej części baterii, przez którą przepływa gorąca woda.
  7. UWAGA: Baterie termostatyczne powinny być użytkowane przy ciśnieniu 1-6 Barów oraz w temperaturze 4-29°C dla wody zimnej i 55-85°C dla wody gorącej. Najlepsze wyniki produkt uzyskuje przy ciśnieniu 3 Bary i temperaturze 15°C wody zimnej i 65°C wody gorącej.
  8. Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznych do przepływowych ogrzewaczy wody, może to powodować niestabilną pracę baterii.
 1. Zalecenia dotyczące prawidłowej pielęgnacji baterii:

  1. Powierzchnie chromowane są szczególnie wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i czynniki ścierne. Powierzchnie te należy czyścić wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego, a następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody; roztwór ten należy nanieść na Produkt na 10 minut, po czym obficie spłukać wodą i wytrzeć do sucha. Po więcej praktycznych wskazówek dotyczących dbania o armaturę zapraszamy na omnires.com/artykul/advice.
  2. Perlatory w bateriach powinny być czyszczone z osadów oraz kamienia i okresowo wymieniane na nowe.